Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ABSOLUTE BEAUTY & IMAGE
ABI BEAUTY, handelend onder de naam Absolute Beauty & Image, gevestigd in de gemeente Heerlen en kantoorhoudende te 6419 CZ Heerlen, Rector Poelsplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67561225, hierna ook te noemen: “Absolute Beauty & Image”.
ALGEMEEN GEDEELTE

Opbouw Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. In het bijzondere gedeelte zijn de specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de verschillende vennootschapsactiviteiten.
Indien en voor zover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte afwijkt van het gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde in het bijzondere gedeelte.

Definities
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Absolute Beauty & Image.
Cliënt of Klant: onder Cliënt en Klant wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, intake, advisering, het uitbrengen van een offerte of die een Goed aankoopt.
Goed of Goederen: ieder object of product welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan een Overeenkomst in de ruimste zin van de wet. Dit kan een overeenkomst van opdracht zijn maar ook bijvoorbeeld een koopovereenkomst.
Schriftelijk: met schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Absolute Beauty & Image uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of offerte worden verricht.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, intake, aanbieding, offerte of dienst waarop Absolute Beauty & Image deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Het door Cliënt zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, intake, aanbieding, Overeenkomst of een opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.
Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Absolute Beauty & Image uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Slechts indien dat schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Cliënt worden afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Absolute Beauty & Image en Cliënt onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
Indien Absolute Beauty & Image niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Absolute Beauty & Image in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
Absolute Beauty & Image is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Cliënt besproken.

Aanbieding
Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Absolute Beauty & Image hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk of per fax of per e-mail door Absolute Beauty & Image zijn bevestigd.
De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na de aanbiedingsdatum.
Elke door Absolute Beauty & Image opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
Een samengestelde prijsberekening verplicht Absolute Beauty & Image niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Absolute Beauty & Image bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Cliënt bij de aanvraag.
Indien Cliënt een aanbieding aanvaardt, behoudt Absolute Beauty & Image het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

Overeenkomst
Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt Absolute Beauty & Image schriftelijk in gebreke te stellen. Absolute Beauty & Image dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Specificatie van de te leveren diensten en producten worden te goede trouw gegeven.
Absolute Beauty & Image is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Cliënt niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.

Prijzen en tariefsaanpassingen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.
De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven kunnen door Absolute Beauty & Image te allen tijde worden aangepast.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
De prijs die Absolute Beauty & Image voor de door haar te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Absolute Beauty & Image is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.
Een verhoging van de prijzen en tarieven zal tijdig aan Cliënt worden medegedeeld dan wel via de website van Absolute Beauty & Image gecommuniceerd worden dan wel zichtbaar in de salon van Absolute Beauty & Image geplaatst worden.
Indien Cliënt een Consument betreft en de prijsverhoging vindt plaats binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft Cliënt het recht de overeenkomst schriftelijke te ontbinden ongeacht de hoogte van het percentage van de prijsverhoging.

Uitvoering Werkzaamheden
Absolute Beauty & Image zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van Cliënt naar beste weten en kunnen behartigen, deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd. Hierbij is Absolute Beauty & Image gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Absolute Beauty & Image verlangd kan worden.
Cliënt is gehouden volledige medewerking te verlenen en Absolute Beauty & Image al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Absolute Beauty & Image het recht om derden in te schakelen.
Voor zover door Absolute Beauty & Image bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Cliënt en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. Absolute Beauty & Image is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. Absolute Beauty & Image is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Cliënt te aanvaarden. Niet alleen Absolute Beauty & Image, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Cliënt op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
Cliënt vrijwaart Absolute Beauty & Image tegen aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de met Absolute Beauty & Image overeengekomen Overeenkomst.
Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Cliënt, klant van Cliënt, werknemer van Cliënt, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst, schade toe, dan is de derde zelf tegenover de Cliënt, Klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.
Absolute Beauty & Image behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

Wijzigingen en meerwerk
Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste opgave van Cliënt, worden deze extra werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Absolute Beauty & Image doorberekend.
Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Absolute Beauty & Image Cliënt tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Indien Cliënt eventuele meerkosten ten gevolge van de extra werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Cliënt is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
Absolute Beauty & Image heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail of via de website van Absolute Beauty & Image bekend gemaakt aan Cliënt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.

Tussentijdse beëindiging
Een Overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd of aantal behandelingen is niet tussentijds opzegbaar.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Cliënt op grond van wanprestatie, heeft Absolute Beauty & Image vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie. Cliënt is voorts verplicht Absolute Beauty & Image te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.
Absolute Beauty & Image behoudt zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Absolute Beauty & Image geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Absolute Beauty & Image niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Absolute Beauty & Image ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Cliënt.
Cliënt kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
betalingsonmacht aan de zijde van Cliënt of diens Cliënt(en);
gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Cliënt een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
Indien Absolute Beauty & Image als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der partijen, na schriftelijke mededeling van de overmacht door Absolute Beauty & Image en indien de periode langer duurt dan negentig dagen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dit geval van overmacht is Cliënt niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
In geval van overmacht behoudt Absolute Beauty & Image het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
Indien in het geval van overmacht Cliënt de Overeenkomst beëindigt is Cliënt verplicht om een geldsom te betalen aan Absolute Beauty & Image bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Absolute Beauty & Image gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

Betaling
Tenzij tussen Cliënt en Absolute Beauty & Image schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Absolute Beauty & Image te geschieden direct volgend op de geleverde diensten en/of producten.
Behoudens anders overeengekomen is de betalingstermijn 7 (zeven) dagen.
Indien Cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Cliënt dit onverwijld kenbaar te maken, indien dit niet geschiedt wordt Cliënt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
Zolang door Cliënt niet is voldaan aan de betalingsverplichtingen behoud Absolute Beauty & Image het recht van reclame voor.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Cliënt kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
Absolute Beauty & Image is gerechtigd een aanbetaling te verlangen. De Overeenkomst komt niet tot stand zolang Cliënt de aanbetaling niet voldaan heeft.
Absolute Beauty & Image is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die hij voor Cliënt in verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.
In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Cliënt of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Absolute Beauty & Image is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Cliënt. Wat Cliënt op basis van de overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Invordering
Indien Cliënt niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim en heeft Absolute Beauty & Image, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerder met 3 (drie) procent in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Absolute Beauty & Image.
Indien Cliënt een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim en heeft Absolute Beauty & Image, nadat zij Cliënt tenminste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Cliënt over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Absolute Beauty & Image.
Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
Als Cliënt in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Absolute Beauty & Image toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij de Cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
Onverminderd het bepaalde in lid 1, 2 en lid 4 van dit artikel is Absolute Beauty & Image gerechtigd om, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van tien procent van de totaal door de Cliënt verschuldigde tegenprestatie.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Absolute Beauty & Image moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Indien Cliënt een Consument betreft bedragen de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Absolute Beauty & Image moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting tenminste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.
Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Cliënt.
Gedane betalingen door Cliënt strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Absolute Beauty & Image open staan.
Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

Klachten
Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de werkzaamheden van Absolute Beauty & Image behoren onmiddellijk na constatering door Cliënt aan Absolute Beauty & Image te worden doorgegeven. Voorts dient Cliënt binnen 7 (zeven) dagen na de constatering Absolute Beauty & Image eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Absolute Beauty & Image juist zijn, zal Absolute Beauty & Image de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Cliënt blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Absolute Beauty & Image slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 17 bepaalde.
Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Cliënt het door Absolute Beauty & Image aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de Goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd. Na het verstrijken van vermelde termijnen wordt Cliënt geacht de dienst, prestatie of het goed te hebben goedgekeurd.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud
Alle door Absolute Beauty & Image meegebrachte goederen blijven haar eigendom. Indien deze goederen op een werklocatie achter blijven moeten deze door Cliënt binnen 7 (zeven) dagen geretourneerd worden.
Schade aan of verlies van deze goederen door Cliënt, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege Cliënt te werk zijn gesteld veroorzaakt moeten door Cliënt aan Absolute Beauty & Image tegen kostprijs worden vergoed.
De eigendom van geleverde Goederen gaat pas over als de verschuldigde betaling volledig voldaan is. Het risico terzake de geleverde Goederen en neemt aanvang bij aflevering.
Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht Absolute Beauty & Image daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
Voor het geval dat Absolute Beauty & Image zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Absolute Beauty & Image of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Absolute Beauty & Image zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij Absolute Beauty & Image. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan Absolute Beauty & Image overgedragen, welke overdracht door Absolute Beauty & Image reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
Cliënt is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van Absolute Beauty & Image diensten en producten te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Absolute Beauty & Image.
Voorzover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Cliënt Absolute Beauty & Image reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Cliënt te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Cliënt om op eerste verzoek van Absolute Beauty & Image aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Cliënt machtigt Absolute Beauty & Image tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.
Cliënt doet hierbij afstand jegens Absolute Beauty & Image van alle eventueel aan Cliënt toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Cliënt doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Cliënt, afstand jegens Absolute Beauty & Image van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

Geheimhouding
Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Absolute Beauty & Image zal haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht opleggen.
Bij Absolute Beauty & Image berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Absolute Beauty & Image zijn uitgebracht. Cliënt blijft eigenaar van de stukken die ter inzage aan Absolute Beauty & Image zijn verstrekt.
Absolute Beauty & Image mag publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte Werkzaamheden.

Aansprakelijkheid
Absolute Beauty & Image is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Absolute Beauty & Image.
Absolute Beauty & Image is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
Bij aansprakelijkheid is Absolute Beauty & Image slechts aansprakelijk voor directe schade. Absolute Beauty & Image is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Absolute Beauty & Image bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Absolute Beauty & Image bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
Indien er voor Absolute Beauty & Image op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Cliënt heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Absolute Beauty & Image, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Absolute Beauty & Image in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
Indien de verzekeraar Absolute Beauty & Image niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Absolute Beauty & Image beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag ex. btw over de laatste drie maanden.
Schade waarvoor Absolute Beauty & Image op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Cliënt deze binnen 7 (zeven) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Absolute Beauty & Image, tenzij Cliënt aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
Absolute Beauty & Image is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Absolute Beauty & Image is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
Absolute Beauty & Image is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door het meenemen van persoonlijke eigendommen van Cliënt.
Indien Cliënt schade toebrengt aan Absolute Beauty & Image of aan de bezittingen of eigendommen van Absolute Beauty & Image is Cliënt hiervoor aansprakelijk.
Absolute Beauty & Image is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cliënt of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld.

Privacy
Indien persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door Absolute Beauty & Image op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de geldende privacy wetgeving.
Indien Client persoonsgegevens verstrekt aan Absolute Beauty & Image zal Client ervoor zorgdragen en aansprakelijk zijn en blijven voor verwerking overeenkomstig de geldende privacy wetgeving tot op het moment dat Absolute Beauty & Image de betreffende persoonsgegevens van Client ontvangt.
Absolute Beauty & Image verwerkt persoonsgegevens voornamelijk in het kader van de volgende doeleinden:
de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
het voeren van haar administratie;
het in contact kunnen treden met Client;
het verstrekken van informatie over de activiteiten van Absolute Beauty & Image aan Client, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
statistisch onderzoek;
om digitale dienstverlening te verbeteren.
Rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking zullen technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Naamsvermelding en social media code
Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Absolute Beauty & Image. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Absolute Beauty & Image daartoe bevoegd.
Absolute Beauty & Image is gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam of het werk van Absolute Beauty & Image openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
Indien Absolute Beauty & Image dit nodig acht zal Cliënt het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van Absolute Beauty & Image en het jaar van de eerste openbaarmaking.
Absolute Beauty & Image mag de namen van haar Cliënten op haar website of op social media vermelden, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken of Cliënt hiertegen principieel bezwaar heeft.
Indien Cliënt een uiting over Absolute Beauty & Image doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Cliënt zich te houden aan de volgende richtlijnen van Absolute Beauty & Image:
Transparantie; Cliënt dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
Respect; indien Cliënt namens of over Absolute Beauty & Image publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Absolute Beauty & Image verkregen te hebben.
Verantwoordelijk; Cliënt dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
Professioneel; Cliënt handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Cliënt behouden wordt.
Zekerheid; bij twijfel dient Cliënt Absolute Beauty & Image te raadplegen.
Bewustzijn; Cliënt dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Communicatie via e-mail en social media
Cliënt stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
Cliënt is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Kennisneming Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een maart tweeduizend een en twintig (01/03/2021) en liggen ter inzage ten kantore van Absolute Beauty & Image.
Deze Algemene Voorwaarden worden met de offerte aan Cliënt toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Cliënt toegezonden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Absolute Beauty & Image www.absolutebeautyandimage.nl

Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen Absolute Beauty & Image en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

BIJZONDER GEDEELTE: Webshop en aankoop van Goederen

Levering
Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of ten kantore van Absolute Beauty & Image is betaald. Bij bestelling via internet geldt dat bij een factuurbedrag van € 50,00 euro of minder er € 6,95 euro aan bezorgkosten in rekening gebracht wordt. Bij bestelling via internet met een factuurbedrag boven de € 50,00 vindt er levering franco aan huis plaats.
Absolute Beauty & Image is niet gehouden de Goederen in gedeelten af te leveren.
Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Absolute Beauty & Image kenbaar heeft gemaakt.
Klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Absolute Beauty & Image te leveren Goederen. Klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van Absolute Beauty & Image bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen.
Klant dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn ontvangen.
Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen geven Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.
Indien met Klant uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat Klant de Goederen mag doorleveren aan derden geschiedt die doorlevering altijd voor rekening en risico van Klant.

Conformiteit en Garantie
Absolute Beauty & Image staat ervoor in dat alle Goederen die zij verkoopt voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Absolute Beauty & Image, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover Absolute Beauty & Image kan doen gelden.
De garantietermijn van Absolute Beauty & Image komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Absolute Beauty & Image is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Goederen.
De garantie geldt niet indien:
Klant de geleverde Goederen zelf heeft vermengd en/of bewerkt of door derden heeft laten vermengen en/of bewerken;
de geleverde Goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Absolute Beauty & Image en/of op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Recht van retour / herroepingsrecht
Indien Klant de verkeerde Goederen heeft ontvangen of Goederen waarover ontevredenheid ontstaat, dient Klant dit onverwijld doch uiterlijk binnen 7 dagen Schriftelijk aan Absolute Beauty & Image kenbaar te maken. In overleg zal een oplossing gezocht worden.
Indien Klant een Consument betreft en de overeenkomst wordt buiten een verkoopruimte gesloten (koop op afstand) heeft Klant zonder opgaaf van reden het recht het Goed binnen 14 dagen na ontvangst te ontbinden. De Klant dient Schriftelijk aan Absolute Beauty & Image te verklaren dat van dit recht gebruik gemaakt gaat worden.
Klant heeft het recht genoemd in het vorige lid niet in de gevallen genoemd in art. 6:230p BW. Bijvoorbeeld doch niet uitsluiten indien:
het Goed geopend en/of gebruikt is;
de verzegeling na levering is verbroken is;
Klant zendt onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in lid 2 van dit artikel bedoelde verklaring de door hem ontvangen Goederen terug. Terugzending van de Goederen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Klant dient te bewijzen dat de geleverde Goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Klant draagt de kosten van het terugzenden van de Goederen.
Absolute Beauty & Image vergoedt na ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten. Voorwaarde hiervan is dat het product reeds terugontvangen is door Absolute Beauty & Image of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Klant is gebruikt tenzij Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Indien de behandeling van de Goederen verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen is Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen.

BIJZONDER GEDEELTE: Schoonheidssalon

Totstandkoming Overeenkomst en gedrag
De overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt gevraagd heeft om een dienst of product en Absolute Beauty & Image aangegeven heeft die dienst uit te zullen voeren of het product te zullen leveren.
Cliënt dient zich naar oordeel van Absolute Beauty & Image behoorlijk te gedragen. Indien Cliënt na waarschuwingen zich onbehoorlijk blijft gedragen, heeft Absolute Beauty & Image het recht Cliënt, zonder verdere opgaaf van redenen, de toegang tot de salon te ontzeggen en voorts te weigeren.

Intakeformulier
Absolute Beauty & Image kan Cliënt voorgaand aan de behandeling verzoeken een intakeformulier in te vullen waar informatie op staat die belangrijk is voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
Cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst middels het intakeformulier als bedoeld in het eerste lid aan Absolute Beauty & Image mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Absolute Beauty & Image aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
Indien Cliënt het intakeformulier niet of niet volledig invult terwijl Absolute Beauty & Image hierom wel verzocht kan Absolute Beauty & Image niet aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade.

Verhindering of te laat opdagen van de Cliënt
Indien Cliënt verhinderd is kan de behandeling verplaatst worden naar een ander moment indien Cliënt dit uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voor de aanvang van de opdracht aan Absolute Beauty & Image kenbaar maakt. Indien Cliënt van zijn verhindering geen tijdige melding maakt is Absolute Beauty & Image gerechtigd het volledige honorarium in rekening te brengen.
Indien Cliënt meer dan 10 (tien) minuten later dan overeengekomen verschijnt, mag Absolute Beauty & Image deze tijd inkorten op de te leveren diensten. Indien Cliënt meer dan 15 (vijftien) minuten later dan overeengekomen verschijnt, mag Absolute Beauty & Image de afspraak afgelasten. In beiden gevallen mag Absolute Beauty & Image de volledige kosten bij Cliënt in rekening brengen.

Zorgverzekering
Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.
Indien Cliënt hierom verzoekt zal Absolute Beauty & Image een gespecificeerde factuur overleggen.
Absolute Beauty & Image is nimmer aansprakelijk voor opgaves, vergoedingen of uitbetalingen van een zorgverzekeraar.

BIJZONDER GEDEELTE: Workshops en cursussen

Annuleren workshop of cursus door Cliënt
In geval van annulering door Cliënt van een overeengekomen workshop of cursus wordt, bij annulering binnen 24 (vier en twintig) uur, voordat workshop of cursus plaatsvindt, het volledige bedrag van de factuur in rekening gebracht. Bij annulering tussen één week en 24 (vier en twintig) uur voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
Naast de annuleringskosten, beschreven in het vorige lid, kan Absolute Beauty & Image eveneens aantoonbare feitelijk gemaakte kosten op Client verhalen.
Indien een workshop of cursus op verzoek van Client in overleg met Absolute Beauty & Image naar een andere datum wordt verplaatst, brengt Absolute Beauty & Image hiervoor de volgende kosten in rekening:
binnen 24 (vier en twintig) uur voordat de workshop of cursus plaatsvindt, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, welke door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
bij eerdere aankondiging worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht.
Restitutie van betaalde gelden voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
Absolute Beauty & Image behoudt zich het recht voor een workshop of cursus kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Annuleren workshop of cursus door Absolute Beauty & Image
Bij onvoldoende aanmelding behoudt Absolute Beauty & Image het recht voor de workshop of cursus te annuleren. De betaalde factuur zal per ommegaande terug betaald worden aan Cliënt.
Indien een workshop of cursus door overmacht niet door kan gaan, heeft Absolute Beauty & Image het recht een andere datum vast te stellen. Mocht Cliënt hier niet aan deel kunnen nemen heeft hij recht op terugbetaling van de betaalde factuur.
Absolute Beauty & Image heeft het recht een workshop of cursus aan huis te annuleren, indien er, naar het oordeel van Absolute Beauty & Image, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Scroll naar boven